Site planLinksContactZoeken

Multidisciplinair team

 

Multidisciplinair team / Interdisciplinaire stuurgroep
De behandeling die we voorstellen aan de opgenomen patiënten is gestoeld op een multidisciplinaire aanpak. Op elke afdeling is een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, kunstenaars en een diëtiste beschikbaar.
De interdisciplinaire stuurgroep van elk team bestaat uit de psychiater, eindverantwoordelijke van de behandeling, de hoofdverpleegkundige en een psychologist. Samen staan zij garant voor de behandelfilosofie van de afdeling door te zorgen voor een geïntegreerd behandelaanbod en te waken over de kwaliteit van het therapeutisch leefklimaat. Zij hebben tevens een coachende rol naar het multidisciplinair team in zijn dagelijkse praktijkvoering.

Psychiater
Naast zijn specifiek medisch-klinische taken, zoals het voorschrijven van geneesmiddelen, heeft de afdelingspsychiater de opdracht de interne dynamiek van zijn team te begeleiden en te sturen, zodat het optimaal zijn therapeutische werking kan waarmaken.
Van bij de opname tot het ontslag is hij aanwezig bij elke fase van het zorg- en behandelproces: hij maakt de synthese van de belangrijkste diagnostische gegevens, begeleidt de patiënt doorheen zijn verblijf in het ziekenhuis en bereidt hem voor op zijn ontslag.
Als lid van de interdisciplinaire stuurgroep, bevordert hij het intern overleg op zijn afdeling teneinde er tot een goede uitwerking van het behandelprogramma te komen. Als stageplaats voor kandidaat geneesheer-specialisten psychiatrie, ontvangt kliniek Sans Souci elk jaar een geneesheer op het einde van zijn specialisatiecyclus.

 

Verpleegkundigen
Op elke afdeling staat het verpleegkundig team in voor de organisatie van de verpleegkundige zorg. Dit team bestaat uit psychiatrisch verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek assistenten en wordt geleid door een hoofdverpleegkundige.
Binnen het kader van de multidisciplinaire benadering, staat dit team in voor het onthaal, het toezicht, de aandacht voor het therapeutisch klimaat evenals specifiek verpleegkundige therapeutische, educatieve, en zorgfuncties.
Met het oog op het realiseren van geïndividualiseerde zorg, op maat van de patiënt, wordt voor elke patiënt een verantwoordelijke verpleegkundige aangeduid: zij neemt de verantwoordelijkheid op voor het totaal van de verpleegkundige zorgen bij deze patiënt. De verantwoordelijke verpleegkundige staat in voor het onthaal van de patiënt, ze bouwt een vertrouwensrelatie op met hem, ze stelt een zorgplan op, waarvan zij de coördinatie en de continuïteit verzekert en samen met de patiënt bereidt ze zijn ontslag uit het ziekenhuis voor.

Paramedisch personeel :

Dienst psychologie
Tijdens het verblijf van de patiënt bieden de psychologen, geïntegreerd in het multidisciplinair behandelteam, psychologische begeleiding en ondersteuning alsook meer psychotherapeutische steun en begeleiding via individuele en/of groepsgesprekken. Met aandacht voor de groei- en toekomstmogelijkheden , werken zij in partnership samen met de opgenomen patiënten. Vanuit hun bekommernis om de hospitalisatie zo zinvol mogelijk te laten verlopen, zien ze erop toe dat de patiënt die psychologische ondersteuning krijgt die het best aansluit bij een beter begrijpen van zijn persoonlijke situatie. Zij behandelen elke individuele hulpvraag in functie van de medico-psycho-sociale context.
De psycholoog werkt ook mee aan het op punt stellen van de diagnose en kan hiervoor diverse meetinstrumenten zoals psychologische tests en evaluatieschalen gebruiken.
zij diverse therapeutische activiteiten voor, individueel of in groep, op basis van hun kennis en inzichten omtrent de mechanismen en hun uitwerking op specifieke probleemsituaties.

Sociale Dienst
Gedurende de verschillende fasen van de hospitalisatie, biedt de sociale dienst de patiënt een begeleiding, aangepast aan zijn persoonlijke situatie.

Reeds bij voorbereiding van de opname zijn de maatschappelijk werkers beschikbaar voor alle inlichtingen betreffende de opname en de administratieve en financiële voorwaarden.
In de loop van het verblijf zullen zij de patiënt, op basis van een grondig onderzoek van zijn levensloop, zijn statuut en zijn situatie, meestal een persoonlijke begeleiding voorstellen op administratief, psychosociaal en/of professioneel vlak.
De sociaal verpleegkundigen en de maatschappelijk assistenten zullen met de patiënt werken aan zeer concrete doelstellingen op het vlak van rehabilitatie en op die wijze bijdragen tot een gezonde financiële situatie, een gepast sociaal statuut en een plaats als burger in de maatschappij.
Vanuit hun bekommernis voor de sociale context van iedere patiënt, zijn zij ook beschikbaar voor zijn familieleden en naasten.
De sociale begeleiding van de patiënten gebeurt in samenspraak met het multidisciplinair team en steunt bovendien op een hecht samenwerkingsverband met de instellingen en diensten van het zorgnetwerk rond het ziekenhuis.
Bovendien zijn twee personen van de sociale dienst actief binnen het pilootproject Ontslagmanagement van het ministerie van volksgezondheid.

 

Ergotherapeuten
De opbouw van een therapeutische relatie met de patiënt is een eerste stap in de begeleiding door de ergotherapeut. Van hieruit kan vertrouwen groeien om samen de specifieke doelstellingen binnen de ergotherapie uit te klaren en te realiseren.
De functie van de ergotherapie is veelzijdig: men kan er terecht voor evaluatie, expressie, het herontdekken van interesses of vaardigheden, de confrontatie met een zekere realiteit, het leren (anders) omgaan met mensen, de versterking van het zelfbeeld, het trainen van cognitieve vaardigheden, enz.
De begeleiding door de ergotherapeuten staat uiteraard niet los van het geheel van de behandeling en wordt verder bepaald in functie van de mogelijkheden en de doelstellingen van de individuele patiënt.
Het activiteitenprogramma is voor de ergotherapeut een belangrijk hulpmiddel om de patiënt, in functie van zijn verwachtingen en interesses, uitzicht te bieden op een betere levenskwaliteit.
Het ruime aanbod van activiteiten biedt onder meer ADL-training, expressie, communicatietraining, gestructureerde ambachtelijke activiteiten, informatica, gespreksgroepen, hobby-ontwikkeling, enz. De begeleiding verloopt soms individueel, soms in groep.
De ergotherapeutische begeleiding verloopt zowel op de verscheidene afdelingen van het ziekenhuis, als in het activiteitencentrum van Het Huis aan de Overkant.

 

Kinesitherapeuten
De kinesitherapeuten van het ziekenhuis verlenen specifieke zorg op voorschrift van de behandelende arts. Door het stimuleren van lichaamsbeweging, beogen zij een verbetering van het zelfbeeld en het algemeen lichamelijk welbevinden. Naast diverse fysisch inspannende activiteiten (gym, zwemmen,…) organiseren zij ook relaxatiesessies, waarin de patiënt kan leren stress beter te beheersen door lichamelijke ontspanning.
De kinesitherapeuten kunnen, in samenspraak met het multidisciplinair team, instaan voor zowel individuele als groepsbegeleiding.

Diëtiste
De diëtiste ziet erop toe dat elke patiënt tijdens zijn verblijf een evenwichtige en gezonde voeding krijgt. Daarnaast speelt zij ook een belangrijke rol in de gezondheidsvoorlichting en –opvoeding. In samenwerking met de multidisciplinaire teams van het ziekenhuis, zoekt zij steeds een correcte afstemming tussen louter medische vereisten en de individuele verwachtingen van elke patiënt.
Als voedingsdeskundige is zij nauw betrokken in de strijd tegen overgewicht, het opsporen van ondervoeding en de evaluatie van risicofactoren. Zij vertegenwoordigt ons ziekenhuis in het Voedings- en Gezondheidsplan voor België.

Kunstenaars
In de ateliers van Het Huis aan de Overkant, krijgen de patiënten de kans om deel te nemen aan diverse artistieke activiteiten. Dit aanbod wordt deels georganiseerd door de ergotherapeuten. Daarnaast doen wij beroep op twee beroepskunstenaars. Zij organiseren een toneel- en een filmatelier en ateliers voor beeldende kunst.

 

Multidisciplinair team