Site planLinksContactZoeken

Ons kwaliteitsbeleid

Delta.
Delta is een meetsysteem van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, dat de ervaring van patiënten en personeel van een zorginstelling in kaart brengt.
In mei 2006 organiseerden wij een eerste, volledige Delta registratie. Deze bezorgde ons waardevolle informatie over de waardering door patiënten en medewerkers van ons ziekenhuis. Deze informatie konden we tevens vergelijken met de registraties van 11andere psychiatrische ziekenhuizen.
Wat heeft Delta ons geleerd?
Blijkbaar vonden patiënten en personeel het zeer belangrijk om hun ervaring te kunnen delen: 75% van de aanwezige patiënten en medewerkers namen deel aan de enquête.
Zowel patiënten als medewerkers drukten een algemeen positieve ervaring uit over ons ziekenhuis. Deze positieve ervaring werd nog versterkt in de vergelijking met andere instellingen.
Na analyse van de bekomen informatie, werden er diverse verbeteracties geformuleerd voor verschillende domeinen van onze activiteit.

Navigator.
Navigator is het indicatorsysteem van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, van de K.U.Leuven, voor de continue bewaking en verbetering van de klinische en organisatorische kwaliteit van de zorg.
Een indicator is een (kwantitatief) meetbaar element binnen de zorg, dat ons mogelijks meer informatie geeft over de kwaliteit van de verleende zorg en die een aanzet kan zijn voor verdere analyse (bijvoorbeeld: "het aantal patiënten dat ontslagen werd met een afspraak voor follow-up").
Sedert januari 2007 worden in het ziekenhuis 16 indicatoren geregistreerd. Voor sommige van deze indicatoren kunnen we onze gegevens ook vergelijken met die van andere psychiatrische ziekenhuizen.

Pilootproject "Coördinatie van de kwaliteit en de patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen".
Sedert 2007, neemt Kliniek Sans Souci deel aan het pilootproject "Coördinatie van de kwaliteit en de patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen", een initiatief van de Federale Overheidsdienst "Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu ".
In het kader van dit pilootproject hebben wij een meting uitgevoerd van de Patient Safety cultuur in mei 2008. Hieruit bleek de grote aandacht van onze medewerkers voor situaties die de kwaliteit van de zorg of de patiëntveiligheid bedreigen. In dergelijke gevallen wordt een procesanalyse uitgevoerd, in overleg met het betrokken personeel en worden maatregelen getroffen om herhaling van dergelijk probleem te vermijden.

Binnen ons kwaliteitsbeleid is patiëntveiligheid een prioriteit. Hierbij willen wij bijzondere aandacht geven aan de volgende domeinen:

  • de bescherming van de patiënt in crisissituaties
  • de ziekenhuishygiëne 
  • het voorschrijven en toedienen van geneesmiddelen
  • de zorgcommunicatie
  • voedselhygiëne
  • de infrastructuur en meer bepaald de brandpreventie en -bescherming

 

Ons kwaliteitsbeleid