Site planLinksContactZoeken

Sequoia

 

Wie zijn wij?

Een open afdeling voor langdurige psychiatrische zorg en rehabilitatie, voor 28 patiënten.

Tot wie richten wij ons?

Onze afdeling richt zich op de observatie en behandeling van volwassenen met complexe psychiatrische stoornissen, die door hun ernstige en hardnekkige symptomen in belangrijke mate hinder ondervinden in hun dagelijks functioneren, in hun autonomie en in hun contact met zichzelf en hun omgeving.

De ene persoon is de andere niet; diversiteit kan helpen om zichzelf van de anderen te onderscheiden en kan bovendien het zoeken naar een eigen project stimuleren.

Onze behandelvisie

Onze zorg is geïnspireerd door drie benaderingen, zij bieden alle mogelijkheden om te beantwoorden aan de noden van de patiënt en hem te begeleiden in zijn individueel project:

1. Een persoonsgerichte benadering:
De cliëntgerichte benadering van Carl Rogers is gebaseerd op respect en vertrouwen in de persoon. Met deze benadering wil men de focus richten op de persoon en niet zijn probleem of zijn symptomen.
Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan het scheppen van een klimaat van vertrouwen, openheid en begrip, dat het individu stimuleert tot expressie, ontwikkeling en ontmoeting.

2. Een benadering van pretherapie vanuit drie referenties:
De theorie van pretherapie van Garry Prouty (de contactfuncties opbouwen, herstellen of versterken).
Het concept van contact milieu ontwikkeld door Dion Van Werde
Het concept van dagelijkse persoonsgerichte zorg  aan personen met specifieke behoeften, geïntroduceerd door Marlis Pörtner.

3. Een aanbod van psychosocialerehabilitatie waarbij aan de hand van psycho-educatie, tijdsstructurering, behoud van vaardigheden door individuele begeleiding (ondersteunende gesprekken) en door middel van activiteiten van het dagelijks leven (kookgroep, ontspanning enz.), de patiënt de mogelijkheid geboden wordt om zo optimaal mogelijk te functioneren in een hem passende omgeving. Tevens willen wij de patiënt helpen de voor hem pertinente sociale rollen terug op te nemen.

Vermits deze 3 benaderingen nauw met elkaar verbonden zijn, vinden wij het zinvol om ze ook samen te gebruiken.

Onze middelen

  • Individueel zorgaanbod: een behandelplan op maat wordt in samenspraak met de patiënt opgesteld.
  • Een geïntegreerde multidisciplinaire begeleiding.
  • Een aangename leefomgeving, die mogelijkheden biedt tot verankering in de realiteit.
  • Tijd : de duur van het verblijf wordt niet van bij de opname vastgelegd; deze hangt af van het ritme van de progressie van de patiënt. Iedereen willen we de tijd gunnen om bij ons zijn plek te vinden, nieuwe banden te scheppen, een nieuw ritme te vinden en een nieuwe weg te zoeken. Tijd nemen is niet hetzelfde als stilstaan: daarom worden individuele situaties periodiek geëvalueerd.

HET TEAM

INTERDISCIPLINAIRE COÖRDINATIE

Psychiater : Dr. Sarah COUSTRY
Hoofdverpleegkundige : Nancy MIROT
Psycholoog : Fabienne JALOCHA
Sociaal assistent : Hanane EL GAZZANI

Multidisciplinair team bestaande uit :
Artsen, verpleegkundigen, psycholoog, maatschappelijk werker, ergotherapeuten, kinesitherapeut, diëtist.

Contact :

Sequoia